POLITYKA PRYWATNOŚCI

Bestbudowa.pl

I. Informacje ogólne

 1. Właścicielem sklepu internetowego działającego pod adresem bestbudowa.pl oraz jednocześnie administratorem przekazywanych przez Państwa danych osobowych, jest spółka BEST Materiały Budowlane  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Opolu, pod adresem ul. Budowlanych 66, 45-123 Opole, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000480675, NIP 7543076146, REGON 161555440, o kapitale zakładowym w wysokości: 1 178 000,00 zł. W niniejszym dokumencie polityki prywatności BEST Materiały Budowlane  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, oznaczana jest jako „spółka BEST”, „my”.
 2. Przykładamy najwyższą staranność w zakresie ochrony Państwa danych osobowych, poszanowania Państwa prywatności, poprzez zastosowanie adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych. Wszelkie przekazane przez Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie regulacjami prawnymi, w szczególności znajdują swoją podstawę prawną w przepisach Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – zwane dalej RODO) oraz w zakresie plików cookies, w oparciu o przepisy ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej polityce prywatności zastosowanie mają również postanowienia kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego.
 3. Połączenie z naszą stroną jest szyfrowane, przy użyciu certyfikatu SSL, co mogą Państwo zweryfikować każdorazowo podczas odwiedzin naszej strony, w przeglądarce internetowej, z której Państwo korzystają. Przetwarzane przez nas dane są należycie zabezpieczone, m.in. poprzez szyfrowanie, a dostęp do nich mają jedynie osoby wyznaczone i przeszkolone w zakresie administrowania danymi.
 4. Nie przekazujemy danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 5. Nie dokonujemy profilowania ani zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
 6. W niniejszym dokumencie znajdą Państwo niezbędne informacje dotyczące administrowania przez nas danymi osobowymi, które pozyskujemy od Państwa w związku z korzystaniem przez Państwa ze sklepu internetowego bestbudowa.pl czy podczas, dokonywania zakupów w stacjonarnych punktach sprzedaży jak również w toku kontaktów handlowych. Dokument zawiera również informacje w zakresie korzystania z plików cookies, zgodnie z wymogami art. 173 ustawy Prawo telekomunikacyjne.
 7. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości w zakresie objętym niniejszą polityką, jak również w celu skorzystania z przysługujących Państwu uprawnień, mogą się Państwo skontaktować z nami osobiście, za pomocą poczty lub środków porozumiewania się na odległość. Wszelkie dane kontaktowe zamieszczone są na stronie internetowej, w zakładce kontakt.
 8. Wszelkie zmiany w niniejszym dokumencie zostaną podane do wiadomości na stronie internetowej bestbudowa.pl oraz w mail’u wysyłanym na podany przez Państwa adres.

II. Rodzaje przetwarzanych danych osobowych

Sprzedaż za pośrednictwem naszego sklepu internetowego, jak również w naszym sklepie stacjonarnym wiąże się z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, takich jak:

 1. imię i nazwisko
 2. nazwa firmy, w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej
 3. adres dostawy (realizacji umowy), adres prowadzenia działalności gospodarczej, adres który zostanie wskazany w fakturze dokumentującej sprzedaż towarów i/lub usług
 4. adres poczty elektronicznej
 5. numer telefonu
 6. numer PESEL oraz w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej – numer identyfikacji podatkowej (NIP), numer REGON
 7. stanowisko służbowe, pełnione funkcje, w przypadku zawarcia umowy, gdy osoba której dane dotyczą, nie jest bezpośrednio stroną umowy lecz jest reprezentantem strony umowy
 8. spersonalizowane linki, identyfikatory na portalach społecznościowych (m.in. Facebook), wizerunek na fotografiach/filmach które zostaną nam udostępnione, w szczególności na fotografiach/filmach zamieszczonych na Pani/Pana profilach w mediach społecznościowych (m.in. Facebook);
 9. zdjęcia profilowe oraz treść konwersacji tekstowej prowadzonej za pośrednictwem komunikatorów, w szczególności Whatsapp, Messenger.

III. Cele przetwarzania danych osobowych

Wymienione wyżej dane osobowe są przetwarzane przez nas w następujących celach i na następujących podstawach prawnych wynikających z RODO:

 1. podjęcia działań przed zawarciem umowy na Pani/Pana żądanie (np. założenie konta), tj. dane podane w formularzu rejestracyjnym w Sklepie internetowym, tzn. adres e-mail oraz ustanowione hasło, płeć; jeżeli rejestracja Konta następuje za pośrednictwem zewnętrznej usługi uwierzytelniającej (np. Google+, Facebook) zbieramy Twoje imię i nazwisko, a jeżeli rejestrujesz się przy zakupie Towarów zbieramy Twoje imię i nazwisko i dane podane w celu realizacji zamówienia takie jak adres do wysyłki; w celu świadczenia Usług wymagających założenia Konta takich jak: prowadzenie historii zamówień, informowanie o statusie realizacji zamówienia, przetwarzamy Twoje dane podane w Koncie oraz przy zakupie Towarów – zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt a i b RODO
 2. wykonania (realizacji) przez nas umowy, której jest Pani/Pan stroną lub do podjęcia na Pani/Pana żądanie działań przed zawarciem umowy; w celach komunikacji w toku postępowań reklamacyjnych; w celu weryfikacji wiarygodności płatniczej w biurach informacji gospodarczej, prowadzenia windykacji własnej (przesyłania wezwań do zapłaty) – zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt b RODO
 3. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na spółce BEST, jako administratorze – obowiązek wystawienia i przechowywania faktur dokumentujących sprzedaż Pani/Panu towarów i/lub usług; obowiązek prowadzenia i przechowywania dokumentacji księgowej; obowiązek rozpatrzenia i rozstrzygnięcia reklamacji; w celu stosowania i przesyłania faktur drogą elektroniczną zgodnie z art. 106n ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (VAT) – zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt c RODO
 4. wynikających z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez spółkę BEST – windykacja, dochodzenie i obrona roszczeń w postępowaniu sądowym oraz egzekucyjnym; zgłoszenie nieuregulowanych należności do ubezpieczyciela w ramach umowy ubezpieczenia wierzytelności lub zbycie wierzytelności, w przypadku braku zapłaty za sprzedane towary i/lub świadczone usługi – zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt f RODO
 5. wynikających z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez spółkę BEST – zawarcia umowy, gdy osoba której dane dotyczą, nie jest bezpośrednio stroną umowy lecz jest reprezentantem strony umowy (przykładowo pełnomocnik, wspólnik, zarząd, komplementariusz, partner) oraz w celu wykonania umowy (kontakt z osobami odpowiedzialnymi za wykonanie umowy); weryfikacja należytej reprezentacji kontrahenta – zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt f RODO
 6. przekazywania Pani/Panu informacji o aktualnej ofercie handlowej spółki BEST, składania propozycji zakupu oferowanych towarów i/lub usług (marketing bezpośredni), osobiście, za pośrednictwem tradycyjnej poczty lub na telekomunikacyjne urządzenia końcowe (telefon, tablet, komputer, faks) jeżeli wyrazi Pani/Pan na to zgodę – zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne oraz zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
 7. komunikacji z Państwem; udzielania odpowiedzi na złożone zapytania za pośrednictwem telefonu, poczty elektronicznej, formularza kontaktowego, komunikatorów w szczególności Whatsapp, Messenger, za pośrednictwem mediów społecznościowych (m.in. Facebook) – zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt a RODO

IV. Okres przechowywania danych osobowych

 1. W przypadku przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, będą one przechowywane do czasu odwołania przez Panią/Pana zgody.
 2. W przypadku pozostałych celów, dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów, w których dane te są przetwarzane – przykładowo: przez okres trwania umowy i po jej zakończeniu w celach rozliczeniowych; przez okres, w którym przepisy podatkowe nakazują przechowywać dokumentację księgową; przez okres w którym będzie istniała prawna możliwość dochodzenia od Pani/Pana roszczeń za niezapłacone towary i/lub usługi oraz innych roszczeń; przez okres do upływu terminów przedawnienia dochodzenia przez Panią/Pana roszczeń.
 3. Niezależnie od powyższego w przypadku danych podanych przez Panią/Pana na koncie w ramach sklepu internetowego, dane te będą przetwarzane nie krócej niż do czasu ich usunięcia lub usunięcia konta, tj. nie krócej niż czas świadczenia usług drogą elektroniczną.

V. Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami podanych przez Panią/Pana danych osobowych mogą być:

 1. podmioty, które będą świadczyły na rzecz spółki BEST usługi związanej z realizacją zawartej z Panią/Panem umowy np. usługi transportu zakupionych przez Panią/Pana towarów. Mogą to być producenci/sprzedawcy wyrobów budowlanych lub działający na zlecenie spółki BEST przewoźnicy, firmy kurierskie. Podmiotom tym będzie udostępniony wskazany przez Pana/Panią adres dostawy, e-mail oraz numer telefonu do ewentualnego kontaktu w sprawie realizacji dostawy (zamówienia).
 2. operator płatności współpracujący ze spółką BEST, jeżeli zdecyduje się Pani/Pan dokonać płatności za zakupione towary i usługi, za pośrednictwem tego operatora. Operatorowi zostaną przekazane dane niezbędne do dokonania płatności. Operatorem jest PayPro SA, NIP: 779-236-98-87, REGON: 301345068
 3. przedstawiciele spółki BEST, w celu kontaktu w sprawie informacji o aktualnej ofercie handlowej spółki BEST, składania propozycji zakupu oferowanych towarów i usług, bieżącej obsługi sprzedaży
 4. podmioty świadczące na rzecz spółki BEST usługi wspomagające funkcjonowanie spółki, przykładowo: księgowe, prawne, doradcze, podatkowe, windykacyjne, brokerskie i ubezpieczeniowe w zakresie ubezpieczenia należności płatniczych, biegli rewidenci, informatyczne, dostawcy oprogramowania IT, nabywcy nieuregulowanych wierzytelności w przypadku zbycia wierzytelności, pocztowe i kurierskie, bankowe w przypadku dokonywania przelewów na Pani/Pana rzecz (np. zwroty zaliczek, nadpłat)
 5. organy kontroli państwowej i ochrony prawa np. Policja, prokuratura, sądy, organy skarbowe, organy kontroli skarbowej

VI. Uprawnienia w związku z przetwarzaniem danych osobowych

W zakresie dotyczącym Pani/Pana danych osobowych ma Pani/Pan prawo do żądania od spółki BEST:

 1. dostępu do danych; uzyskania ich kopii; otrzymania potwierdzenia, że spółka BEST przetwarza te dane; a także prawo do uzyskania informacji szczegółowo wymienionych w art. 15 ust. 1 RODO
 2. sprostowania, w zakresie w jakim te dane są nieprawidłowe, jak również uzupełnienia niekompletnych danych, jeżeli wymagał będzie tego cel przetwarzania danych.
 3. usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym), pod warunkiem wystąpienia jednego z następujących przypadków (a) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane (b) udzielona przez Panią/Pana zgoda na przetwarzanie danych została przez Panią/Pana cofnięta, jeżeli przetwarzanie opierało się na tej zgodzie (art. 6 ust. 1 pkt a RODO) (c) wniesiony został przez Panią/Pana sprzeciw, o którym mowa niżej, wobec przetwarzania danych osobowych, a spółka BEST nie ma nadrzędne prawnie uzasadnionych podstawy przetwarzania; (d) Pani/Pana dane były przetwarzane przez spółkę BEST niezgodnie z prawem; (e) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się przez spółkę BEST z nałożonego na spółkę BEST obowiązku prawnego. Opisane wyżej prawo do bycia zapomnianym nie dotyczy jednak sytuacji, gdy przetwarzanie tych danych jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 4. ograniczenia przetwarzania danych w następujących przypadkach: (a) kwestionuje Pani/Pan prawidłowość danych osobowych (b) jeżeli dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem i jednocześnie sprzeciwia się Pani/Pan usunięciu danych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania (c) gdy spółka BEST nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale dane te są Pani/Panu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (d) w przypadku wniesienia sprzeciwu, o którym mowa niżej, do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie spółki BEST są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu Pani/Pana sprzeciwu.
 5. W szczególnej sytuacji przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeżeli podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes spółki BEST (art. 6 ust. 1 pkt f RODO). Wówczas, w przypadku wniesienia sprzeciwu, spółka BEST nie będzie mogła przetwarzać tych danych osobowych chyba, że istnieć będą ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub istnieć będą podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 6. W zakresie natomiast marketingu bezpośredniego, który również jest prawnie uzasadnionym interesem spółki BEST (art. 6 ust. 1 pkt f RODO) przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na potrzeby takiego marketingu (w tym profilowania) – wówczas spółka BEST jest zobowiązania do zaprzestania przetwarzania danych osobowych w tym celu. Jeżeli natomiast zgoda na przetwarzanie danych w celu marketingu, została przez Panią/Pana udzielona, wówczas przysługuje Pani /Panu prawo do cofnięcia tej zgody.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych do innego administratora.
 8. W zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych obywa się na podstawie Pani/Pana zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt a RODO, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Jeżeli Pani/Pan uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie przez spółkę BEST podanych przez Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO i ustawy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Opisane wyżej żądania i oświadczenia może Pani/Pan zgłosić w dogodny dla siebie sposób, kontaktując się ze spółką BEST na wskazane wyżej dane kontaktowe administratora danych osobowych, osobiście, za pomocą poczty lub środków porozumiewania się na odległość.

VII. Dobrowolność zgody na przetwarzanie danych osobowych

 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych nie jest obowiązkowe, nie jest wymogiem ustawowym, niemniej jednak jest to obowiązek umowny wynikający z konieczności oznaczenia strony umowy (nabywcy) oraz z konieczności należytego wykonania umowy przez spółkę BEST, należytego udokumentowania umowy i w tym zakresie jest to warunek zawarcia umowy. Podanie danych kontaktowych umożliwia również sprawną realizację umowy, w tym realizację dostawy zakupionych towarów, przesyłanie faktur drogą elektroniczną, komunikacji w przypadku rozpatrywania reklamacji, odbiorów towarów, zwrotów.
 2. W przypadku wyrażania zgody w celach marketingowych, składania ofert handlowych, brak takiej zgody skutkuje tym, że spółka BEST nie będzie się z Panią/Panem kontaktowała w celach marketingowych. Taka zgoda nie jest obowiązkowa, nie wynika ani z ustawy ani z umowy, udzielenie tej zgody nie jest również warunkiem zawarcia umowy.
 3. W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, w tym również poprzez zapisanie się na newsletter wyraża Pani/Pan również zgodę na używanie przez nas, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, których są Państwo użytkownikiem (telefon, komputer, tablet, faks), dla celów marketingu bezpośredniego, zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800) oraz przesyłanie przez nas informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, na podany w formularzu adres, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 4. W przypadku niewyrażenia zgody na stosowanie faktur elektronicznych, faktury będą sporządzane w formie papierowej i wysyłane pocztą, na wskazany adres.

VIII. Pliki Cookies

 1. Podczas Państwa połączenia z naszą stroną bestbudowa.pl przesyłane są zapytania do serwera, na którym osadzona są nasze strony. Takie zapytania zapisywane są w tzw. logach serwera. W związku z powyższym gromadzimy automatycznie następujące dane:
  1. publiczny adres IP urządzenia końcowego (komputer, smartfon, tablet), z którego nawiązane zostało połączenie;
  2. czas spędzony na stronie z oznaczeniem daty i godziny wejścia/wyjścia;
  3. odwiedzone podstrony wraz z informacją odnośnie daty i godziny;
  4. rodzaj przeglądarki internetowej użytej do połączenia ze stroną;
  5. rodzaj urządzenia końcowego użytego do połączenia;
  6. lokalizacja, z której nastąpiło połączenie ze stroną;
  7. unikalny identyfikator reklamowy;
  8. informacja o stronie, z której nastąpiło polecenie połączenia z naszą stroną tzw. referer link
 2. Dane o których mowa wyżej, w żaden sposób nie są łączone z konkretną osobą i wykorzystywane są przez nas w celu analizy ruchu na naszej stronie, a także w celu poprawy funkcjonalności strony i wykrycia i usunięcia potencjalnych błędów.
 3. Nasza strona bestbudowa.pl wykorzystuje pliki cookies. Są to pliki tekstowe zapisywane na urządzeniu końcowym (komputer, smartfon, tablet), z którego korzystają Państwo, łącząc się z naszą stroną. Są one odczytywane przez nas w wyniku wysłania ich z powrotem na nasz serwer.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celach:
  1. dostosowania zawartości strony do Państwa preferencji, optymalizacji strony pod Państwa potrzeby,
  2. analitycznych - usprawnienia działania strony, analizy ruchu na stronie;
  3. utrzymania sesji po zalogowaniu się;
  4. dostarczania spersonalizowanych treści reklamowych.
 5. Wykorzystujemy własne pliki cookies. Są one niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony. Pliki Cookies używane są m.in. w celu zapamiętania statusu zalogowania na konto sklepu, pozycji umieszczonych w koszyku, pozycji umieszonych w przechowalni, danych umieszczanych w formularzach
 6. Niezależnie, podczas połączenia się z naszą stroną na Państwa urządzeniu końcowym mogą być zamieszczane pliki cookies firm trzecich w celach analitycznych i oceny wydajności. Opis szczegółowej funkcjonalności tego typu plików cookies można znaleźć na stronach internetowych tych firm. Aktualnie używamy pliki cookies następujących podmiotów trzecich: Facebook (Pixel), Google (Ads, AdSense), TikTok.
 7. Podczas pierwszego połączenia z naszą stroną, wyświetlony zostanie Państwu komunikat o stosowaniu przez nas plików cookies wraz z zapytaniem zgodę na ich osadzenie w Państwa urządzeniu końcowym.
 8. Mogą Państwo w każdym czasie uzyskać informację odnośnie aktywnych plików cookies dopuszczonych przez przeglądarkę, którą Państwo używają. Mogą Państwo w każdej chwili zmienić ustawienia dotyczących tych plików, w tym wyłączyć je, w szczególności pliki cookies wskazanych wyżej firm trzecich. Szczegółowe informacje zawarte są w przeglądarce internetowej, której Państwo używają. Należy jednak mieć na uwadze, że wyłączenie plików cookies, w szczególności niezbędnych, może skutkować problemami w korzystaniu ze strony, utratą niektórych funkcjonalności. W celu uzyskania szczegółowych informacji, odnośnie administrowania plikami cookies w poszczególnych przeglądarkach należy zapoznać się ze szczegółowymi informacjami dostępnymi na stronie przeglądarki z której Państwo korzystacie.