Regulamin sklepu internetowego

Bestbudowa.pl

I.Postanowienia ogólne

Niniejszy dokument reguluje  ogólne warunki i zasady korzystania ze Sklepu Internetowego, a także sposób świadczenia usług drogą elektroniczną i sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem Sklepu internetowego bestbudowa.pl przez BEST Materiały Budowlane  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Opolu, pod adresem ul. Budowlanych 66, 45-123 Opole, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000480675, NIP 7543076146, REGON 161555440, o kapitale zakładowym w wysokości: 1 178 000,00 zł.

Kontakt z Usługodawcą odbywa się poprzez:

 1. adres poczty elektronicznej sklep@bestbudowa.pl
 2. telefonicznie pod numerem +48 735 970 800;
 3. formularz zgłoszeniowy dostępny pod adresem bestbudowa.pl/kontakt

Niniejszy dokument jest w sposób nieprzerwany dostępny na stronie internetowej bestbudowa.pl, w sposób umożliwiający Użytkownikom na jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdym czasie.

II. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Dni robocze – należy przez to rozumieć dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 2. Klient – osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
 3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 ze zm.);
 4. Konto – przydzielona danemu Klientowi część funkcjonalności Sklepu Internetowego, za pomocą którego Klient może dokonywać działań w ramach Sklepu Internetowego;  
 5. Regulamin – niniejszy dokument;
 6. Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Klienta Konta, dokonana za pośrednictwem formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie Sklepu internetowego;
 7. Sklep Internetowy (Sklep) – strony internetowe, za pośrednictwem których Klient może zawierać umowy cywilnoprawne dotyczące towarów oferowanych przez Sprzedawcę, a  w szczególności składać Zamówienia;
 8. Sprzedawca - BEST Materiały Budowlane  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Opolu, pod adresem ul. Budowlanych 66, 45-123 Opole, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000480675, NIP 7543076146, REGON 161555440, o kapitale zakładowym w wysokości: 1 178 000,00 zł;
 9. Towar – produkt prezentowany w Sklepie Internetowym, którego opis jest dostępny na stronie internetowej;
 10. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem;
 11. Usługi – usługi świadczone przez Sprzedawcę na rzecz Klientów drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344 ze zm.);
 12. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2020, Nr 287);
 13. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344ze zm.);
 14. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towarów.

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 1. Przez korzystanie ze Sklepu internetowego należy rozumieć każdą czynność Klienta, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi w Sklepie.
 2. Dla korzystanie ze Sklepu internetowego konieczne jest spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
  1. komputer z dostępem do Internetu,
  2. dostęp do poczty elektronicznej,
  3. przeglądarka internetowa Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla FireFox, Opera
  4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
 3. Przy korzystaniu ze Sklepu internetowego Klient jest zobowiązany do przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego Regulaminu, a w szczególności zobowiązany jest do:
  1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  2. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania oraz nieuciążliwy dla innych klientów i Sprzedawcy, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  3. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
  4. korzystania z treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

IV. Usługi

 1. Sprzedawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu Internetowego korzystanie z następujących  bezpłatnych Usług:
  1. przeglądanie informacji zamieszczonych w Sklepie Internetowym,
  2. prowadzenie Konta w Sklepie Internetowym,
  3. udostępnianie interaktywnego formularza umożliwiającego Klientom złożenie Zamówienia w Sklepie,
  4. świadczenie usługi Newsletter,
  5. udostępnianie interaktywnego formularza umożliwiającego Klientom kontakt ze Sprzedawcą   
 2. Wskazane w pkt. 1 Usługi świadczone są przez Sprzedawcę 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 3. Umowa:
  1. o świadczenie usługi polegającej na przeglądaniu informacji zamieszczonych w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Klienta strony internetowej Sklepu,
  2. o świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia Konta lub skorzystania z przycisku „Usuń Konto”,  
  3. o świadczenie usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Klientom złożenie Zamówienia w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia,
  4. o świadczenie usługi Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu  z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia jego adresu e-mail z subskrypcji Newslettera,
  5. o świadczenie usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Klientom kontakt ze Sprzedawcą jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą udzielenia odpowiedzi przez Sprzedawcę,
 4. Usługa prowadzenia Konta w Sklepie Internetowym dostępna jest po dokonaniu Rejestracji. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, dostępnego na stronach Sklepu.
 5. Warunkiem dokonania Rejestracji jest wyrażenie przez Klienta zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.  
 6. Klient ma możliwość otrzymywania od Sprzedawcy informacji handlowych w formie wiadomości przesyłanych na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej (usługa Newsletter). W tym celu należy podać prawidłowy adres poczty elektronicznej lub aktywować odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym lub formularzu Zamówienia. Klient w każdym czasie może odwołać zgodę na przesyłanie informacji handlowych. Newsletter jest przesyłany przez Sprzedawcę wyłącznie do Klienta, który dokonał zapisu do usługi Newsletter.   
 7. W przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, Sprzedawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia skutków naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu może rozwiązać umowę o świadczenie Usług z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia.
 8. Sklep ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronach internetowych Sklepu.
 9. Zasady promocji w Sklepie będą każdorazowo opisane na stronach Sklepu internetowego lub w dokumencie dostępnym na stronach Sklepu.

V. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

 1. Informacje o Towarach, których opis jest dostępny na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 2. Wszystkie Towary dostępne w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 3. W przypadku, gdy Sprzedawca stosuje mechanizmy indywidualnego dostosowania cen na podstawie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, każdorazowo przekazuję tę informację Konsumentowi, podczas składania Zamówienia, z uwzględnieniem wymogów, jakie nakładają w tym zakresie przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
 4. Złożenie Zamówienia przez Klienta może nastąpić poprzez:
  1. wypełnienie elektronicznego formularza Zamówienia, obejmującego dane Klienta potrzebne do realizacji Zamówienia, a w szczególności: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres e-mail,
  2. wykorzystanie danych osobowych Klienta uzyskanych w wyniku uprzedniej rejestracji w Sklepie (zakup za pomocą Konta Klienta),
  3. złożenie Zamówienia telefonicznie wykorzystując do tego numer telefonu podany przez Sprzedawcę na stronie internetowej Sklepu, obejmującego dane Klienta potrzebne do realizacji Zamówienia, a w szczególności: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres e-mail; nazwę Towaru i jego ilość, formę dostawy i sposób płatności,
  4. złożenie Zamówienia poprzez przesłanie wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej podany przez Sprzedawcę na stronie internetowej Sklepu, obejmującego dane Klienta potrzebne do realizacji Zamówienia, a w szczególności: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres e-mail; nazwę Towaru i jego ilość, formę dostawy i sposób płatności,
 5. Warunkiem złożenia Zamówienia jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
 6. Warunkiem złożenia Zamówienia przez telefon jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej i linii telefonicznej.   
 7. Warunkiem złożenia Zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
 8. Za pośrednictwem formularza Zamówienia, Zamówienia mogą być składane przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu, a Zamówienia składane przez telefon lub pocztę elektroniczną mogą być składane w Dni robocze w godzinach od 7:00 do 16:00. Zamówienie złożone pocztą elektroniczną po godzinie 16 będzie obsługiwane w najbliższym dniu roboczym.
 9. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego i udostępnionego w nim formularza Zamówienia należy, dokonać wyboru towarów, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
 10. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
 11. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie w sposób jasny i widoczny podsumowanie złożonego Zamówienia. W podsumowaniu złożonego Zamówienia zawarte będą następujące informacje:
  1. opisu przedmiotu Zamówienia,
  2. jednostkowa oraz łączna cena zamawianych produktów lub usług wraz z podatkami, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
  3. wybranej metody i terminu płatności,
  4. wybranego sposobu dostawy,
  5. czas dostawy,
  6. dane kontaktowe do Klienta,
  7. dane do faktury.
 12. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, oraz potwierdzenie zapoznania się z„Pouczeniem o prawie do odstąpienia od umowy”, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
 13. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy, oferty zawarcia umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem Zamówienia.
 14. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail potwierdzającą wpłynięcia Zamówienia (wraz z indywidualnym nr Zamówienia), zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 15. Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie złożenia przez Klienta Zamówienia, które stanowi oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w pkt. 13 powyżej i z chwilą jej otrzymania przez Klienta zawarta zostaje umowa sprzedaży.
 16. Klienci składający Zamówienia w Sklepie przez telefon lub poprzez przesłanie wiadomości elektronicznej w celu złożenia Zamówienia powinni:
  1. podać telefonicznie lub w treści wiadomości elektronicznej kierowanej do Sprzedawcy nazwę Towaru spośród Towarów znajdujących się na stronie internetowej Sklepu i jego ilość,
  2. wskazać sposób dostawy i formę płatności spośród sposobów dostawy i płatności podanych na stronie internetowej Sklepu,
  3. podać dane potrzebne do realizacji Zamówienia, a w szczególności: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres e-mail.
 17. Informacja na temat całkowitej wartości Zamówienia podawana jest każdorazowo przez Sprzedawcę ustnie po skompletowaniu całości Zamówienia i dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy oraz określeniu formy płatności lub w poprzez poinformowanie w drodze wiadomości elektronicznej wraz z informacją, że zawarcie przez Klienta Umowy sprzedaży pociąga za sobą obowiązek zapłaty za zamówiony Towar. W przypadku Klientów będących konsumentami w rozumieniu art. 221Kodeksu Cywilnego Sprzedawca każdorazowo po złożeniu Zamówienia za pośrednictwem telefonu lub poczty elektronicznej przesyła Klientowi potwierdzenie warunków złożonego Zamówienia, które będzie zawierać następujące informacje:
  1. opisu przedmiotu Zamówienia,
  2. jednostkową oraz łączną cenę zamawianych produktów lub usług wraz z podatkami, w tym koszty dostawy oraz dodatkowe koszty (jeśli występują),
  3. sposobu kontaktu ze Sprzedawcą,
  4. wybraną metodę i termin płatności,
  5. wybrany sposobu dostawy,
  6. czas dostawy,
  7. dane kontaktowe do Klienta,
  8. dane do faktury,
  9. regulamin,
  10. pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy.
 18. W przypadku o którym mowa w pkt. 16 umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania przez Klienta (w odpowiedzi na potwierdzenie warunków Zamówienia przesłanych przez Sprzedawcę) wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy, w której Klient: akceptuje treść przesłanego Zamówienia i wyraża zgodę na jego realizację oraz akceptuje treść Regulaminu i potwierdza zapoznanie się z pouczeniem o prawie do odstąpienia od umowy.
 19. Po zawarciu umowy sprzedaży, Sprzedawca potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając potwierdzenie na adres poczty elektronicznej Klienta lub pisemnie na podany przez Klienta adres.
 20. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

VI. Dostawa

 1. Dostawa Towarów jest ograniczona do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i odbywa się na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia
 2. Klient może wybrać następujące formy dostawy zamówionych Towarów:
  1. za pośrednictwem firmy kurierskiej
  2. transport własny Sprzedawcy o ile jest taka możliwość z uwagi na rodzaj zamawianego Towaru,
  3. transport własny producenta o ile jest taka możliwość ze strony producenta
 3. Każdorazowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.
 4. Sprzedawca na stronach internetowych Sklepu w opisie Towaru informuje Klienta o liczbie Dni roboczych potrzebnych do realizacji Zamówienia i jego dostawy.
 5. Termin dostawy i realizacji zamówienia liczony jest w Dniach roboczych zgodnie z pkt. II ppkt. a) oraz pkt VII ust 2.
 6. Sprzedawca, wysyła na adres e-mail podany w zamówieniu fakturę VAT obejmującą dostarczane Towary.
 7. W przypadku gdy klient nie odbierze towaru dostarczanego w sposób wskazany w ust. 2 ppkt a), b) i c) w terminie uzgodnionym uprzednio z klientem, jest zobowiązany do pokrycia kosztów zwrotnego transportu towaru do miejsca wysyłki. Wysokość przedmiotowych kosztów zostanie wskazana klientowi przy potwierdzeniu zamówienia. Ponowna dostawa nastąpi dopiero po zapłacie przez klienta kosztów transportu zwrotnego, w przypadku odstąpienia od umowy koszty transportu zwrotnego zostaną pokryte z uiszczonej przez klienta ceny zakupu. Do obowiązku pokrycia kosztów transportu zwrotnego stosuje się odpowiednio pkt VII ust. 3.

VII. Ceny i metody płatności

 1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz cło.
 2. W zależności od kupowanego Towaru Klient może wybrać następujące metody płatności:
  1. przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy w terminie 7 dni od dnia złożenia zamówienia i przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia. W tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy i skompletowaniu Zamówienia;
  2. gotówką za pobraniem, płatność dostawcy przy dokonywaniu dostawy (w tym przypadku realizacja Zamówienia i jego wysyłka zostanie rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia i skompletowaniu Zamówienia);
  3. płatność elektroniczna (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu agenta rozliczeniowego o dokonaniu płatności przez Klienta zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po skompletowaniu Zamówienia);
  4. płatność w systemie ratalnym (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, jego skompletowaniu oraz po otrzymaniu od podmiotu obsługującego płatność ratalną zapłaty za towar).
 3. W przypadku braku płatności przez Klienta w terminie, o którym mowa w ust. 2 pkt a), Sprzedawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do dokonania płatności z wyznaczeniem stosownego terminu może odstąpić od umowy sprzedaży na podstawie art. 491 Kodeksu cywilnego.

VIII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

 1. Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 221Kodeksu Cywilnego, z zastrzeżeniem pkt VIII ust. 5, może od niej odstąpić bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Klient może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy, który stanowi Załącznik nr 1 i 2 do Regulaminu.
 3. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru lub w przypadku umowy o świadczenie Usług od dnia jej zawarcia.
 4. W przypadku gdy konsument skład oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy prześle na adres poczty elektronicznej konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 5. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w sytuacjach przewidzianych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta, a w szczególności w przypadku:
  1. świadczenia usług, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości;
  2. umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  3. umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, w szczególności dotyczy to farb, tynków, lakierów czy innych produktów chemicznych mieszanych przez Sprzedawcę w celu uzyskania wybranego przez Klienta koloru;
  4. umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
  5. umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6. umowy, w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 6. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, a w szczególności stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres Sprzedawcy.
 7. Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba, że konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla konsumenta z żadnym kosztem. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz od Klienta.
 8. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów (wykraczających poza najtańszy zwykła sposób dostarczenia).
 9. Klient ponosi tylko bezpośredni koszt zwrotu Towaru, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść.

IX. Reklamacje dotyczące Towarów z tytułu rękojmi

 1. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Towar zgodny z Umową.
 2. Sprzedawca odpowiada z tytułu niezgodności Towaru z umową na zasadach określonych w Ustawie o prawach konsumenta wobec Klienta będącego Konsumentem oraz Klienta będącego osobą fizyczną zawierającą Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej Umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 3. W przypadku Klientów innych niż wskazani w ust. 2 Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi na zasadach określonych w ustawie Kodeks Cywilny.
 4. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta należy kierować na adres BEST Materiały Budowlane  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Opolu, pod adresem ul. Budowlanych 66, 45-123 Opole, adres mail reklamacje@bestbudowa.pl
 5. Celem rozpatrzenia reklamacji Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar, jeżeli jest to możliwe dołączając do niego dowód zakupu. Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres wskazany w ust. 3 powyżej.
 6. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni od dnia jej otrzymania.
 7. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.

X. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Klient może zgłaszać Sprzedawcy reklamacje w związku z funkcjonowaniem Sklepu i korzystaniem z Usług. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres: BEST Materiały Budowlane  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Opolu, pod adresem ul. Budowlanych 66, 45-123 Opole, adres mail reklamacje@bestbudowa.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.
 2. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.  
 3. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni od dnia jej otrzymania. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.

XI. Gwarancje

 1. Towary mogą posiadać gwarancję producenta, Sprzedawcy lub importera.
 2. W wypadku Towarów objętych gwarancją, informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji oraz czasu na jaki została udzielona jest zamieszczona w opisie Towaru na stronach internetowych Sklepu.

XII. Pozasądowe sposoby rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.
  2. jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą.
  3. może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.
  4. może złożyć za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

XIII. Ochrona danych osobowych

 1. Podane przez Klientów dane osobowe Sprzedawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności, która stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu.

XIV. Postanowienia końcowe

 1. Zawarte w niniejszym Regulaminie zapisy dotyczące Konsumenta, w przedmiocie odstąpienia od umowy oraz reklamacji, stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 5. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. O wszelkich zmianach każdy Klient zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Sklepu zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Klienci posiadający Konto Klienta zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach wraz z ich zestawieniem  na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Klient posiadający Konto Klienta, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Brak akceptacji skutkuje rozwiązaniem umowy.

Załączniki do regulaminu:

 1. Prawo do odstąpienia od umowy
 2. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy
 3. Polityka prywatności